De Oncotype DX® test biedt aanzienlijke meerwaarde in de klinische praktijk

Voor patiënten met klierpositieve borstkanker in een vroeg stadium

Het resultaat van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® is voorspellend voor het effect van chemotherapie voor uw postmenopauzale patiënten met HR+/HER2- klierpositieve (1-3 positieve klieren) invasieve borstkanker in een vroeg stadium zoals dit is aangetoond in de SWOG-8814-studie.1 Data uit de SWOG-8814-studie en de RxPONDER-studie laten zien dat een substantieel deel van deze patiënten chemotherapie bespaard kan blijven.1-5

CT effect uitgedrukt in procentpunten op basis van de kans op recidief op afstand met/zonder CT op 5 jaar. Een absoluut effect < 1% wordt niet gezien als CT voordeel.

*Het effect van CT voor premenopauzale N1-patiënten met RS® resultaten van 26-100 is niet formeel in een gerandomiseerde studie beoordeeld. Het effect van CT was significant voor RS® resultaten van 0-13 en 14-25 in de RxPONDER-studie waaruit afgeleid werd dat chemotherapie substantieel is voor patiënten met RS® 26-100.

Hoe helpt de Oncotype DX® test bij het richting geven aan behandelbeslissingen?

De SWOG 8814-studie stelde vast dat de Oncotype DX® test het effect van chemotherapie bij klierpositieve postmenopauzale patiënten kan voorspellen.1 De eerste resultaten van de RxPONDER-studie dragen bij aan de bevindingen uit de SWOG 8814-studie doordat ze een verfijnde schatting geven van het effect van chemotherapie voor N1-patiënten met de volgende resultaten6:

 • N1 postmenopauzale patiënten met Recurrence Score® resultaten van 0-25 kan chemotherapie bespaard blijven, onafhankelijk van klinisch-pathologische parameters.6
 • N1 premenopauzale patiënten met Recurrence Score® resultaten van 0-25 hebben een effect van 2,9% met chemotherapie voor recidief op afstand als eerste locatie op 5 jaar.6*

*Recidief op afstand was geen vooraf gepland eindpunt in de RxPONDER-studie; het wordt echter vaak beschouwd als een relevant eindpunt voor de klinische besluitvorming.


Gebruik van de Oncotype DX® test kan het risico op overbehandeling met chemotherapie verminderen11,6

Een groot deel7-8 van de HR+/HER2- klierpositieve postmenopauzale patiënten krijgt chemotherapie omdat N1-ziekte als een hoog klinisch risico wordt beschouwd vanwege de slechtere prognose.9 Zonder genoomtesten wordt ongeveer 70% van deze patiëntenpopulatie met chemotherapie behandeld.7-8 De RxPONDER-studie toonde aan dat veel van deze patiënten mogelijk overbehandeld6 worden; de Oncotype DX® test kan helpen bij het nemen van weloverwogen behandelbeslissingen.


N1

Hoewel de nodale status prognostische waarde heeft, voorspelt deze niet het Recurrence Score® resultaat en de onderliggende tumorbiologie4


In totaal werden tussen februari 2004 en augustus 2017 door het Genomic Health laboratorium (nu Exact Sciences) 610.350 tumormonsters onderzocht4


KLINISCH NUT VAN DE ONCOTYPE DX® TEST

Samenvattend kan gesteld worden dat aan het gebruik van adjuvante chemotherapie richting kan worden gegeven met de Oncotype DX® test waarmee een aanzienlijk deel van de klierpositieve patiënten (met maximaal 3 positieve klieren) kan worden geïdentificeerd die mogelijk geen baat hebben van de toevoeging van chemotherapie.1,6


MEER INFORMATIE OVER KLINISCHE BEWIJZEN BIJ KLIERPOSITIEVE PATIËNTEN

De Oncotype DX Breast Recurrence Score®* test moet gebruikt worden voor:

 • Alle patiënten die chemotherapie mogelijk bespaard kan worden
 • Alle patiënten voor wie chemotherapie mogelijk levensreddend is

*Voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met maximaal 3 betrokken klieren

AFKORTINGEN

CT : chemotherapie
HER2– : humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatief
HR+ : hormoonreceptorpositief
LN : lymfeklier
N+ : klierpositief
N0 : kliernegatief
N1mi : klierpositief + micrometastasen
N1 : 1–3 positieve klieren
RS : Recurrence Score

REFERENTIES
 1. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
 2. Stemmer et al. NPJ Breast Cancer. 2017.
 3. Hortobagyi et al. SABCS. 2018.
 4. Bello et al. Ann Surg Onc. 2018.
 5. Nitz et al. Breast Cancer Res Treat. 2017.
 6. Kalinsky et al. SABCS. 2020 GS3-00.
 7. Allemani et al. Int J Cancer. 2013.
 8. Zhang et al. Breast Can Res Treat. 2020.
 9. Tonellotto et al. Eur J Breast Health. 2019.
 10. Chen et al. Ann Surg Onc. 2007.
Making cancer care smarter.™