Van aanname naar bewezen effect van chemotherapie - de duidelijkheid die elke patiënt verdient

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test werd ontwikkeld om te bepalen of chemotherapie zinvol is voor patiënten met hormoonreceptor-positief (HR+), HER2-negatief (HER2-) borstkanker in een vroegstadium.1-5 Door, naast de klinische-pathologische parameters, ook de biologie van de tumor verder te onderzoeken, verschuift de besluitvorming van een verondersteld naar een bewezen effect van chemotherapie voor uw patiënten met HR+, HER2- borstkanker in een vroeg stadium.1-5

Voorspellende parameters helpen bij behandelbeslissingen 1-2,4,6,12-14

Voorspellende markers leveren informatie aan om behandelbeslissingen op te baseren en extrapolatie uit prognostische factoren te vermijden.6 Voorspellende markers zoals de ERen HER2status identificeren de patiënten bij wie respectievelijk de hormonale behandeling en trastuzumab zullen aanslaan. Het Recurrence Score® resultaat geeft aan of een tumor een respons kan vertonen op chemotherapie. De studies NSABP B-20 en SWOG 8814 hebben de voorspellende waarde van het Recurrence Score® resultaat vastgesteld en de studie TAILORx heeft de schattingen van het effect van chemotherapie verfijnd, waarbij twee groepen van patiënten werden geïdentificeerd: 1-3,7-11

 1. Degenen die geen voordeel halen uit de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie, dat zijn de meeste borstkankerpatiënten in een vroeg stadium.
 2. Degenen met een Recurrence Score® resultaat van 26-100 die een hoge kans hebben om veel baat te hebben bij de toevoeging van chemotherapie aan de endocriene therapie.

Voorspellende markers kunnen informatie geven om behandelbeslissingen op te baseren 1-2,4,6,12-14
De ONCOTYPE DX® test identificeert twee groepen van kliernegatieve patiënten op basis van de voorspelling van het nut van chemotherapie 1-3,7-11
* HR+, HER2-, kliernegatieve, invasieve borstkanker in een vroeg stadium
a hebben geen baat bij de toevoeging van chemotherapie aan de endocriene therapie
b hebben significant veel baat bij de toevoeging van chemotherapie aan de endocriene therapiePrognostische parameters alléén geven onvoldoende informatie om een behandelbeslissing te nemen met precisie. 2,5,15-20

In de klinische praktijk zijn behandelbeslissingen vaak gebaseerd op prognostische factoren zoals het tumorvolume en de tumorgraad2. Dergelijke klinisch-pathologische parameters leveren echter een prognose op en voorspellen niet het effect van chemotherapie.2,5,15 Bovendien hebben verschillende studies vastgesteld dat klinisch-pathologische eigenschappen de Recurrence Score® resultaten niet kunnen voorspellen.2,16-20

Klinisch-pathologische kenmerken voorspelden de Recurrence Score® resultaten niet in TAILORx2


a Patiënten met onbekende waarden werden uitgesloten uit de analyse
b Laag klinisch risico:
tumorgrootte ≤3 cm en graad 1;
tumorgrootte ≤2 cm en graad 2;
tumorgrootte ≤1 cm en graad 3
Hoog klinisch risico: alle andere gevallen met bekende waarden voor graad en tumorgrootte

Klinisch-pathologische eigenschappen alléén kunnen de Recurrence Score® resultaten niet voorspellen in de klinische praktijk16

b Laag klinisch risico:
N0, T ≤3 cm en graad 1
N0, T ≤2 cm en graad 2
N0, T ≤1 cm en graad 3
N1, T ≤2 cm en graad 1
Hoog klinisch risico: alle andere gevallen

Bovendien bleek er een hoog niveau van onzekerheid gepaard te gaan met de behandelbeslissingen van artsen met deze klinisch-pathologische factoren alleen. De Oncotype DX® test biedt meer vertrouwen aan clinici om een goed behandeladvies te kunnen geven, zoals blijkt uit een recente case-tudie.17

Onzekerheid over behandelbeslissingen op basis van uitsluitend klinisch-pathologische eigenschappen17


De Oncotype DX® test kan gebruikt worden om het risico te verminderen op over- en onderbehandeling met chemotherapie 2,18

De waarde van de Oncotype DX® test voor uw HR+ HER2- patiënten met kliernegatieve borstkanker in een vroeg stadium wordt geïllustreerd door de resultaten van de TAILORx studie. Deze resultaten tonen aan dat de Oncotype DX® test helpt om patiënten te identificeren die een risico op over- of onderbehandeling hebben indien alleen klinisch-pathologische factoren worden gebruikt als basis voor behandelbeslissingen.2,18 Tal van wereldwijd uitgevoerde beslissings impact studies, waarbij clinici rekening hielden met alle klinisch-pathologische eigenschappen om een behandeladvies te gevenbevestigen het potentieel om het risico te verminderen op over- en onderbehandeling met chemotherapie.2,18-21

De Oncotype DX® test verlaagt het risico op over- en onderbehandeling2,18


a Laag klinisch risico: tumorgrootte ≤3 cm en graad 1; tumorgrootte ≤2 cm en graad 2; tumorgrootte ≤1 cm en graad 3
Hoog klinisch risico: alle andere gevallen met bekende waarden voor graad en tumorgrootte
b In de veronderstelling dat adjuvante chemotherapie al of niet voorgeschreven zou zijn op basis van het klinisch risico.

Beslissings-impact studiesbevestigen het potentieel om over- en onderbehandeling te verminderen, zoals blijkt uit TAILORx 2,19-21


a Percentage patiënten die aanvankelijk CT-HT aanbevolen kregen op basis van alle klinisch-pathologische parameters en die terugschakelden naar alleen HT op basis van het RS® resultaat
b Percentage patiënten die aanvankelijk HT aanbevolen kregen op basis van klinisch-pathologische parameters en die overschakelden naar CT-HT op basis van het RS® resultaat
c Patiënten met onbekende waarden werden uitgesloten uit de analyse

Internationale richtlijnen en beoordelings-instanties in de gezondheidstechnologie geven aanbevelingen over wie getest moet worden22-26

Internationale richtlijnen (NCCN, St. Gallen, ASCO)22-24 en beoordelings-instanties in de gezondheidstechnologie (HTA) (IQWIG, NICE)25-26 erkennen de waarde van de Oncotype DX® test in de klinische besluitvorming. Bovendien geven ze aanwijzingen over wie getest moet worden. De richtlijnen van NCCN bevelen aan om de test sterk te overwegen voor alle pre- en postmenopauzale N0-patiënten met een tumorgrootte > 0,5 cm, alsook voor alle postmenopauzale N1 (1-3 positieve klieren)-patiënten22, terwijl het Duitse evaluatie-orgaan IQWIG aanbeveelt om alle N0-patiënten te testen bij onzekerheid over de behandeling op basis van de klinische risico-evaluatie25:


a Zoals goedgekeurd bij stemming door een duidelijke meerderheid van het St Gallen International Expert Consensus-panel

AFKORTINGEN
ASCO: American Society of Clinical Oncology
IQWIG: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
NICE: National Institute for Health and Care Excellence
NCCN: National Comprehensive Cancer Network
HTA: Health Technology Assessment
CT: chemotherapie
ER: oestrogeenreceptor
ET: endocriene therapie
HER2–: negatief voor humane epidermale groeifactorreceptor 2
HR+: hormoonreceptorpositief
HT: hormoontherapie
N0: kliernegatief
NSABP: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
PR: progesteronreceptor
RS: Recurrence Score® resultaat
SEER: Surveillance, Epidemiology and End Results program
TAILORx: Trial Assigning IndividuaLized Options for Treatment (Rx)
REFERENTIES
 1. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
 2. Sparano et al. N Engl J Med. 2018.
 3. Geyer et al. npj Breast Cancer. 2018.
 4. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
 5. Kalinsky et al. SABCS 2020.
 6. Allison et al. Mod Pathol. 2021.
 7. Hortobagyi et al. SABCS. 2018.
 8. Sparano et al. N Engl J Med. 2015.
 9. Petkov et al. npj Breast Cancer. 2016.
 10. Stemmer et al. npj Breast Cancer. 2017.
 11. Blohmer et al. ESMO 2017.
 12. Rastelli and Crispino, Tumouri. 2008.
 13. Viale et al. J Natl Cancer Inst. 2008.
 14. Perez et al. Cancer Treat Rev. 2017.
 15. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), Peto R, et al. Lancet. 2012.
 16. Walter et al. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2020.
 17. Licata et al. ESMO 2020. 187P.
 18. Barni et al. ESMO 2018. Poster 194P.
 19. McSorley et al. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 540).
 20. Curtit et al. Breast. 2019.
 21. Thill, EBCC 2020 poster 367.
 22. NCCN Guidelines Insights: Breast Cancer, Version 3.2021.
 23. Burstein et al. Ann Oncol. 2021.
 24. Andre et al. J Clin Oncol. 2019.
 25. IQWIG Press Release, September 2018.
 26. NICE Diagnostics Guidance DG34 December 2018. geraadpleegd december 2018
Making cancer care smarter.™