De Oncotype DX® test biedt aanzienlijke meerwaarde in de klinische praktijk

Voor patiënten met kliernegatieve borstkanker in een vroeg stadium

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is de enige test die gevalideerd is om het effect van chemotherapie voor uw patiënten met HR+/HER2- kliernegatieve invasieve borstkanker in een vroeg stadium te voorspellen. Daarmee kan de Oncotype DX® test helpen om richting te geven aan behandelbeslissingen.1–3

De resultaten van de TAILORx-studie en NSABP-20-studie tonen aan dat de meeste patiënten geen baat hebben bij chemotherapie2,3

Hoe helpt de Oncotype DX® test om richting te geven aan behandelbeslissingen?

Klinisch bewijs heeft aangetoond dat:

 • patiënten met Recurrence Score® resultaten van 0–25 niet allemaal baat hebben bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie1–3
 • patiënten met Recurrence Score® resultaten van 26–100 hebben als groep een absoluut voordeel van 26% van de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie1,3
 • een verkennende analyse uitwijst dat sommige patiënten ≤ 50 jaar met Recurrence Score® resultaten 16–25 baat zouden kunnen hebben bij behandeling met2,16
Behandeling op maat gebaseerd op de Recurrence Score® resultaten en de leeftijd

In de TAILORx-studie laat een verkennende analyse zien dat het effect van chemotherapie tussen de leeftijdscategorieën en de Recurrence Score® resultaten voor invasieve-ziektevrije overleving* en recidiefvrij interval** significant verschilt.

* Invasieve-ziektevrije overleving gedefinieerd als het eerste voorval van recidief op afstand, lokaal-regionaal, contralaterale borst- of een tweede primaire kanker, of sterfte zonder kankerrecidief
** Recidiefvrij interval gedefinieerd als alle recidieven op afstand of lokaal

Hoe vermindert de Oncotype DX® test het risico op over- en onderbehandeling?

 • In een beslissingsimpact onderzoek dat de werkelijke klinische praktijk weerspiegelde, leidde de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test in 60% van de gevallen tot een verandering van de behandelbeslissing4-11
 • Het is bewezen dat de klinische risicokenmerken alleen (tumorgrootte, -gradatie, klinische risicocategorie) slechts prognostisch zijn en onvoldoende voor het bepalen van het effect van chemotherapie2

Verkennende analyses evalueerden of subgroepen baat hebben bij de toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie bij patiënten met Recurrence Score® resultaten van 11-252

a Klinisch risico gecategoriseerd volgens Modified Adjuvant!Online: laag klinisch risico gedefinieerd als graad 1 en tumoromvang ≤ 3 cm, graad 2 en tumoromvang ≤ 2 cm, graad 3 en tumoromvang ≤ 1 cm; hoog klinisch risico gedefinieerd als alle andere gevallen met bekende waarden voor graad en tumoromvang.

De Oncotype DX® test verlaagt het risico van over- en onderbehandeling2

73% van de patiënten met een hoog klinisch risicoa hadden Recurrence Score® resultaten van 0–25 en zou zonder het Recurrence Score® resultaat misschien overbehandeld geweest zijn.2

PATIËNTEN MET HOOG KLINISCH RISICO

Chemotherapie kan mogelijk achterwege gelaten worden

43% van de patiënten met een Recurrence Score® resultaat van 26-100 had een laag klinisch risicosa en zou zonder het Recurrence Score® resultaat misschien onderbehandeld geweest zijn.2

PATIËNTEN MET LAAG KLINISCH RISICO

Chemotherapie kan mogelijk levensreddend zijn

a Laag klinisch risico gedefinieerd door lage gradatie en tumoromvang ≤ 3 cm, intermediaire gradatie en tumoromvang ≤ 2 cm, en hoge gradatie en tumoromvang ≤ 1 cm; hoog klinisch risico gedefinieerd als alle andere gevallen met bekende waarden voor gradatie en tumoromvang.

De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test is de ‘standard of care’ om richting te geven aan adjuvante behandeling bij HR+/HER2– borstkanker in een vroeg stadium voor zowel kliernegatieve als klierpositieve patiënten

Aangezien de klinische risicokenmerken alleen niet voldoende zijn om het effect van CT te bepalen,2,15 moet de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test worden gebruikt bij:

 • Alle patiënten die chemotherapie mogelijk bespaard kan worden
 • Alle patiënten voor wie chemotherapie mogelijk levensreddend is
AFKORTINGEN

CT : chemotherapie
DRFI : interval vrij van recidief op afstand
ET : endocriene therapie
HER2– : humane epidermale groeifactorreceptor 2-negatief
HR+ : hormoonreceptorpositief
IDFS : invasieve- ziektevrije overleving
ITT : Intention-to-treat
N+ : klierpositief
N0 : kliernegatief
RS : Recurrence Score

REFERENTIES
 1. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
 2. Sparano et al. N Engl J Med. 2018.
 3. Geyer et al. NPJ Breast Cancer. 2018.
 4. Barni et al. ESMO. 2018.
 5. Gligorov et al. Oncologist. 2015.
 6. Curtit et al. Breast. 2019.
 7. Barni et al EBCC. 2018.
 8. Battisti et al. EBCC. 2019.
 9. Petráková et al. St Gallen conference. 2019.
 10. Sparano and Paik. J Clin Oncol. 2008.
 11. Sparano et al. N Engl J Med. 2015.
 12. Blok et al. Cancer Treatment Reviews. 2018.
 13. Albanell et al. Eur J Cancer. 2016.
 14. Hochheiser. J Comp Eff Res. 2019.
 15. Bello et al. Ann Surg Oncc 2018.
 16. Sparano et al. N Engl J Med. 2019.
Making cancer care smarter.™